LEAD INTOXICATION AND ADAPTIVE POSSIBILITIES OF ORGANISMS OF ANIMALS

List of sections: 
Physiology
Mounth / Year: 
2014, March
Issue of the journal: 
3
Pages: 
5-7
Type of the article: 
Scientific article
Code: 
UDC 578.4:616.944:591.551
Abstract: 

The author considers age-related and reproductive characteristics of the spatial orientation of rats under the influence of small and "shock" lead nitrate doses. Dependence of the orientation stability on individual motor activity of animals and its changes in conditions of lead intoxication are represented.

Keywords: 
lead intoxication, rats, spatial orientation, physical activity, age-related and reproductive characteristics
References: 

1. Revich B.A. Svinets v biosubstratakh zhitelei promyshlennykh gorodov//Gigiena i sanitariya [Lead in the biosubstrates residents of industrial cities. Hygiene and sanitation.].-1990. - №4.- P.28-33.
2. Millstone E., Russel J. Lead toxicity and public health policy. J.R. Soc. Health - 1995.-V.115. – N6. – P.347-350.
3. Snakin V.V. Doklad o svintsovom zagryaznenii okruzhayushchei sredy Rossiiskoi federatsii i ego vliyanie na zdorov'e naseleniya [Report on lead pollution of the environment of the Russian Federation and its impact on public health] REFIF. – 1997. – 233p.
4. Bogden J.D., Oleske J.M., Louria D.V. Lead poisoning – one approach to a problem that won?t away//Environ. Health Perspect. - 1997. – V/105. – N12/ - P.1284 – 1287.
5. Belonog A., Onishchenko G., Slazhneva T., Karchevskii A.i dr. Realizatsiya programmy «Profilaktika» po ozdorovleniyu okruzhayushchei sredy i ukrepleniyu zdorov'ya naseleniya Pavlodarskoi oblasti [Implementation of the program "Prevention" on improvement of environment and of health promotion of the population Pavlodar region] Zdravookhr. Kazakhstana. – 1994.- №4. – P.11 – 13.
6. Tong S., Von Schirnding Y.E., Prapamontol T. Environmental lead exposure a public health problem of gtobal dimensions. // Bull World Health Organ. – 2000.- V.72. – P.1068 – 1077.
7. Udartseva T.P. Mekhanizmy adaptatsii k sovmestnomu vozdeistviyu svintsa i ogranicheniya dvizhenii. Almaty.[ Mechanisms of adaptation to the combined effects of lead and limitation of movement. Almaty] 2000. – 226p.
8. Krizhanovskii G.N. Obshchaya patofiziologiya nervnoi sistemy.[Overall the pathophysiology of nervous system] M., Meditsina. – 1997. – 352p.
9. Kegn M., Audesirk G. Inogranic lead may inhibit neurite development in cultured rat himocampal neurons through hyperphosphorilation // Toxicol. Appl. Pharmacol. – 1995. – V. 134. – P.11 – 123.
10. Bressler J., Kyungha Kim, T. Chakraborti, G. Goldstein. Molecular mechanisms of lead neurotoxicologic // Neurochem. Res. – 1999.- V.24. – N4.- P.595-600.
11. Geodakyan V.A. Assimetrizatsiya organizmov, mozga i tela // Aktual'nye voprosy funktsional'noi mezhpolusharnoi assimetrii. Dokl. Vserosiiskoi nauchnoi konferentsii. [Asymmetry of organisms of the brain and body. Actual problems of functional interhemispheric asymmetry. Report All-Russian Conference] M., 2003, P.84.
12. Boadi B.Y., Shurtz-Swirski R., Barnes E.R., Secretion of human chlorionic gonadotropin in superfused young placental tissue exposed to cadmium // Arch. Toxicol. – 1992. – V.66. – N2.- P.95-99.
13. Berezhkov L.F., Bondarenko N.M., Zugler A.S. Dinamika zdorov'ya detei shkol'nogo vozrasta i znachenie mediko-biologicheskikh faktorov v ego formirovanii. Vestnik Rossiiskoi Akademii meditsinskikh nauk. [Health dynamics of school age children and the importance of medical and biological factors in its formation. Bulletin of the Russian Academy of Medical Sciences.] – 1993. - №5. – P.8-19.
14. Dinerman A.A. s soavt. Rol' zagryaznitelei okruzhayushchei sredy v narushenii embrional'nogo razvitiya [The role of environmental pollutants in violation of embryonic development]. M., 1980. – P.234.
15. F. Sanna Rarandaccio. Neurotoxic effect of lead at low concentrations / Brain Research Bulletin/ - 2001. – V.55. – N2. – P.269-275.